Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Ιατρική βιβλιογραφική τεκμηρίωση στα ελληνικά βιβλία
κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού».
 
Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας Επιστημών και Τεχνολογίας, Θεσσαλονίκη 28-29 Σεπτεμβρίου 1993.
 
  Στην ανακοίνωση παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία έγινε στα έντυπα ιατρικά βιβλία, στα βιβλία Φυσικής, Χημείας και γενικού περιεχομένου καθώς και στα περιοδικά, που εκδόθηκαν κατά την προεπανα-στατική εποχή, για να διαπιστωθεί η βιβλιογραφική τεκμηρίωση των θεμάτων που καταχωρίζονται σ' αυτά. Διαπιστώθηκε ότι όλα σχεδόν τα ιατρικά βιβλία περιέχουν βιβλιογραφικές παραπομπές, οι οποίες κατά κανόνα είναι της συγ-χρόνου εποχής. Επίσης, και τα άλλα γενικού ενδιαφέροντος βιβλία, συχνά αναφέρουν επιστημονικά περιοδικά της εποχής, όπως, για παράδειγμα, αναφέρεται το νέο περιοδικό, αρχές του 1821, της Πειραματικής Φυσιολογίας (Journal de Physiologie experimentale) του F. Magendie (1783-1855), ο οποίος ήταν δάσκαλος του ονομαστού φυσιολόγου Claude Bernard (1813-1878).
  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση των γραφομένων του, παρουσιάζει το βιβλίο του Αναστασίου Γεωργιάδου, «Αντιπανάκεια», Βιέννη 1810, στο οποίο καταχωρίζεται κατάλογος με 146 τίτλους βιβλίων της ευρωπαϊκής επιστήμης. Συγκεκριμένα, αναγράφονται 58 τίτλοι γερμανικών βιβλίων, 40 λατινικών, 13 γαλλικών, 7 αγγλικών, 5 ιταλικών και τέλος 23 τίτλοι ελληνικών βιβλίων, κυρίως αρχαίων κλασσικών ιατρών. Η έρευνα έδειξε ότι το βιβλίο «Αντιπανάκεια» θα πρέπει να θεωρείται ως το πρώτο βιβλίο της εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με την πολυαριθμότερη βιβλιογραφία, η οποία είναι της συγχρόνου εποχής.

Created by  WebLines  2004