Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο όρος «συγγενής ή σύμφυτος» νόσος μνημονεύεται ήδη
από την Ιπποκρατική Συλλογή

 
20 Ιουνίου 2011
 

Αξιότιμο
Γεώργιο Χρούσο,
Καθηγητή Παιδιατρικής,
Διευθυντή του Δελτίου της Α΄ Παιδιατρικής
Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 

Θέμα: ο όρος «συγγενής ή σύμφυτος» νόσος μνημονεύεται ήδη  από την Ιπποκρατική Συλλογή

Κύριε Καθηγητά,

Με αφορμή το άρθρο για τις συγγενείς ανωμαλίες (Ε.Καραβιτάκης, Ε. Φρυσίρα, «Επιπολασμός, αιτιολογία και ταξινόμηση των συγγενών ανωμαλιών», Δελτ Α΄Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 2009, 56 (1):33-40, στο οποίο γίνεται αναφορά στους σχετικούς αρχικούς ορισμούς,  ενημερωτικά ας προστεθούν τα κατωτέρω:

Ο ιατρός Αναστάσιος Γεωργιάδης, ο μετέπειτα καθηγητής στη νεοϊδρυθείσα Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837) στο βιβλίο του «Αντιπανάκεια», Βιέννη 1810, σελ. 152-154, διέκρινε τις παιδικές αρρώστιες σε τρεις κατηγορίες εκ των οποίων την πρώτη ονομάζει «συγγενικαί ή σύμφυτοι νόσοι». Επεξηγεί ότι οι ασθένειες αυτές επισυμβαίνουν κατά τη διάρκεια της κυοφορίας.

Συμπληρωματικά σημειώνουμε ότι η ορολογία αυτή μνημονεύεται σε χωρίο όπου γίνεται αναφορά στις αρρώστιες ανάλογα με την ηλικία στο έργο της Ιπποκρατικής Συλλογής, «Κωακαί προγνώσεις 502», (΄Απαντα Ιπποκράτους, έκδοση Α. Μαρτίνου, Αθήνα 1968, τόμ. 3, σελ. 154 και EmileLittre, Oeuvrescompletesd'Hippocrate, τόμ. 5, σελ. 700).

                                    Με τιμή

              Δημήτριος Καραμπερόπουλος,

Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας της Παιδιατρικής


Created by  WebLines  2004